นโยบายและข้อกฎหมาย

ข้อความ ภาพ เสียง รูปแบบของการทำงานของระบบ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร ที่ปรากฎบนเว็บไซด์นี้  เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้การคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือเป็นงานของบริษัทนั้น ไม่รวมถึงข้อความ ภาพ เสียงที่ผู้ใช้บริการ สมาชิก หรือผู้เขียน ได้ทำการนำเข้าผ่านระบบของเว็บไซด์นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ สมาชิก หรือผู้เขียน

นิยาม:
ผู้ใช้: หมายถึงผู้สมัครเข้าใช้ หรือเข้าร่วมในการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนเรื่อง นิยาย หรือบทความ รวมถึงผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในระบบ Niyayonline.net
บริการ: หมายถึงระบบให้บริการเขียน และอ่านนิยาย รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ในระบบที่พัฒนาขึ้นภายใต้เว็บไซต์ Niyayonline.net
ผู้ดูแลระบบ: หมายถึงทีมงาน หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ให้เป็นไปตามกฏการใช้งาน และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Top