กฏการใช้งาน

การเข้าร่วมเขียนนิยาย บทความ หรือการแสดงความคิดเห็นใดๆใน Niyayonline.net ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ห้ามมิให้ผู้ใช้บันทึกหรือแสดงข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว อันมีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิง หรือกล่าวร้าย ทั้งโดยตรง หรืออนุมานได้ว่าเป็นการกระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
  2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บันทึกหรือแสดงข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว อันมีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิง หรือกล่าวร้าย ทั้งโดยตรง หรืออนุมานได้ว่าเป็นการกระทำต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ
  3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บันทึกหรือแสดงข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หยาบคาย ก้าวร้าว หรือส่อไปในทาง ลามก อนาจาร เนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม หรือข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง กระทำการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
  4. ในกรณีที่มีผู้ใช้อื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล แจ้งผู้ให้บริการทราบถึงการมีพฤติกรรมตามข้อ 1-3 ทางผู้ให้บริการจะตรวจสอบและหากเป็นจริงตามที่แจ้งจะแจ้งผู้ใช้ให้ทำการแก้ไขซึ่งจะต้องดำเนินการโดยทันที และหากมีเหตุถูกแจ้งเกินกว่า 3 ครั้งผู้ให้บริการจะปิดบริการสำหรับผู้ใช้ดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกไว้กับระบบของผู้ให้บริการ อันเกิดจากเหตุใดๆ รวมถึงเกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย  ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
Top